การเรียบเรียงเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นสาหรับเพลงไทย

◆วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน◆
เมื่อเร็วๆนี ้ความนิยมในละครไทยในหมู่ชาวญี่ปุ่ นเพิ่มขึ ้นโดยมีสื่อหลักๆในการนาเสนอเช่น Netflix เป็นต้น
ในขณะเดียวกันก็มีชาวญี่ปุ่นที่สนใจในดนตรีของประเทศไทยแต่การเสิร์ชหาเพลงไทยให้เจอนั้นยากมากสาหรับชาวญี่ปุ่น
เหตุผลหลักๆคือเพลงไทยจานวนมากนั้นตั้งชื่อเพลงเป็นภาษาไทย ทาให้ถึงแม้ว่าจะรู้ชื่อเพลง
แต่ก็อ่านชื่อเพลงไม่ออกและเขียนไม่ได้ ทาให้ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่
สามารถเสิร์ชหาได้นอกจากนี ้ถึงแม้ว่าจะเสิร์ชหาจนเจอแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายของเพลงได้
นี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันครับ

◆วัตถุประสงค์ในการทางาน◆
พวกเราคัฟเวอร์เพลงไทยและอัพโหลดลง YouTube มาตั้งแต่ปี 2016 ครับ
และมีผลงานการแต่งเพลงเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นให้กับนักดนตรีชาวไทยครับ
พวกเราคิดว่าอยากให้มีชาวญี่ปุ่นที่รู้จักเพลงไทยเพิ่มมากขึ ้นครับ

◆ตัวอย่างผลงานเพลงที่คัฟเวอร์เป็นภาษาญี่ปุ่น◆

◆ผลงานการแต่งเนื้อเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ผ่านมา◆
・FAKE -Japan Version-」SIN | ROTOSCOPE VIDEO

・PETITE – AI (JAPANESE VERSION) [Official Audio]

 

◆สิ่งที่พวกเราสามารถทาได้◆
1.แต่งเนื้อเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่น
คนที่แปลเพลงจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นได้นั้นมีอยู่มากแต่ว่าการแต่งเพลงให้เนื ้อเพลงลงล็อคพอดี
กับทานองนั้นเป็นงานที่ต่างจากการแปลคนที่ทาได้ทั้งสองอย่าง
นั้นแทบจะไม่มีเลยครับ
พวกเราเริ่มมีผลงานด้านดนตรีมาตั้งแต่ปี 2010 โดยแต่งเพลงที่เป็นผลงานออริจินัลของเราเองมากกว่า 100 เพลง
และมีผลงานการคัฟเวอร์เพลงไทยเป็น
ภาษาญี่ปุ่นและอัพโหลดลง YouTube มากกว่า 100 เพลงครับ

2.บันทึกต้นแบบการร้องภาษาญี่ปุ่น
พวกเราทางานในฐานะนักดนตรีมานาน 14 ปีดังนั้นหลังจากที่แต่งเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นเสร็จแล้ว
ทางเราสามารถอัดต้นแบบงานโดยใช้เนื้อเพลงที่แต่ง
ขึ้นมาได้ดงันัน้ลูกค้าจึงสามารถนามาใช้อ้างอิงได้ในส่วนของวิธกีารร้องและการออกเสียงในภาษาญ่ีปุ่นครับ

3.เหนือสิ่งอื่นใดพวกเราชอบเพลงไทยครับ
จนถึงบัดนี ้พวกเราได้ฟังเพลงไทยไปหลายเพลงมากแล้วจริงๆครับ
ดังนั้นเราจึงมีความเข้าใจมากพอที่จะรู้ว่าต้องใช้ประโยค
ภาษาญี่ปุ่ นแบบไหนถึงจะสอดคล้องลงตัวครับ พวกเราแต่งเนื ้อเพลงด้วยใจรักครับ

◆ลาดับขั้นตอนการแต่งเพลงและตารางการทางาน◆
1.ทางเราขอให้ทางคุณส่งเนื ้อเพลงและแหล่งกาเนิดเสียงมาให้เพื่อที่
ว่าจะได้นามาตรวจสอบกับทางทีมคนไทยที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นของเราเพื่อสอบถามว่าเป็นเพลง
แบบไหน เพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดในการเข้าใจความหมายของเนื ้อหาในเพลง
(เช่นในกรณีที่เพลงนั้นมีตานานที่มาหรือมีการใช้ถ้อยคาสื่อความหมายที่สาคัญเป็นต้น)
ทางเราจะสอบถามไปยังทางลูกค้าว่าต้องการให้แต่งเพลงออกมาในรูปแบบไหน
(เช่น ต้องการให้แต่งเพลงที่วัยรุ่นญี่ปุ่นฟังแล้วรู้สึกว่าดูดีมีสไตล์หรือต้องการให้แต่งเพลงโดยใช้ถ้อยคาที่ฟังแล้ว
เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทาได้เป็นต้น)

2.ทีมคนไทยที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นของเราทาการแปลเนื ้อหาของเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่น

3.Yuki ของวง Yuru ใช้เนื ้อเพลงที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วและความต้องการของลูกค้ามาใช้ในการแต่งเพลง

4.หลังจากงานเสร็จแล้วจะทาการอัดตัวอย่างงานที่เป็นเนื ้อเพลงภาษาญี่ปุ่น
และส่งเนื้อเพลงพร้อมตัวอย่างแหล่งกาเนิดเสียงให้กับทางลูกค้า

5.เมื่อลูกค้าได้รับงานแล้วให้แจ้งจุดที่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนและถามคาถามได้หากมีข้อสงสัย

6.ทางเราสามารถให้คาแนะนาได้เกี่ยวกับการออกเสียงตอนที่ทาการบันทึกเสียงหากทางลูกค้าต้องการคาแนะนา
※งานจะแล้วเสร็จภายใน 2~3 สัปดาห์หลังจากทางเราได้รับเนื ้อเพลงและแหล่งกาเนิดเสียงในกรณีที่
ลูกค้าต้องการงานไวกว่านี้หรือมีกาหนดส่งงานที่ต้องการทางเราจะขอเรียนถามกับทางลูกค้า

◆ค่าใช้จ่าย◆
1เพลง : 100,000 บาท (ค่าใช้จ่ายนี ้รวมการแปลเนื ้อเพลง+แต่งเพลงและการอัดตัวอย่างงานแล้ว)
※พวกเราจะได้รับค่าใช้จ่ายในบัญชีธนาคารญี่ปุ่นของพวกเรา
ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ครับ
※หากทางลูกค้ามีความต้องการหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดอื่นๆ
และค่าใช้จ่ายสามารถปรึกษาทางเราได้ครับ

ページ上部へ戻る
Translate »